Doanh nghiệp và người dân chính thức được giãn thuế, tiền thuê đất

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.