Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra

Tôi có được may mắn tham gia thị trường chứng khoán từ thuở ban đầu. Trải qua khá nhiều cơn sóng lớn nhỏ, chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra Lý thuyết “Cân bằng bất xứng”.