Vaccine: Tốc độ, tốc độ và tốc độ

Ngày hôm qua chính phủ đã tháo gỡ nút thắt mua vaccine, nút thắt cơ chế mua, căn cứ pháp luật để mua: “Dịch covid là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine cũng phải theo cơ chế đặc biệt, cấp bách và nó phải được thực hiện ngay”.