Đức Long Gia Lai bất ngờ lỗ sau kiểm toán, hàng loạt khoản nợ chưa thanh toán

Đức Long Gia Lai bất ngờ chuyển từ lãi hơn 100 tỷ sang lỗ hơn 7 tỷ đồng sau kiểm toán kèm theo hàng loạt vấn đề trọng yếu khác trong báo cáo kiểm toán 2019.