HAGL lỗ thêm 209 tỉ đồng sau kiểm toán

So với báo cáo tự lập, lợi nhuận sau thuế của HAGL đã giảm thêm 208,6 tỉ đồng, lỗ sau thuế cả năm tăng lên mức 2.383 tỉ đồng.